Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss på Madde Design Sweden AB. I texten kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter är företaget:
Madde Design Sweden AB
559079-0639
BOX 80
54122 Skövde

De här personuppgifter samlar vi in

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid kontakt via Facebook, ifyllande av kontaktformuläret eller via e-post) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer (vid köp mot faktura), adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till kundtjänsten.

Din adress och andra uppgifter fyller du i själv på madde-design.se vid beställning.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi på Madde Design Sweden AB behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden

Madde Design Sweden AB behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och returer.

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina ärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och andra ärenden.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post. Vi rekommenderar även produkter i webbutiken samt skickar några gånger om året personliga erbjudanden. Denna behandling kan innefatta profilering.

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Tävlingar

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi ibland anordnar.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, företag, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra en del av personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield. Uppgifter som kan eventuellt överföras är ditt namn och din e-postadress i marknadsföringssyftet.

Så länge sparas personuppgifterna

Madde Design Sweden AB sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår kundtjänst som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter ett år.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats
  • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen
  • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre
  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

  • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas
  • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för
  • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat och vanligt format.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss.